Lika behandlingsplan

Grindstugans vision, värdegrund och pedagogiska inriktning är; "Den bästa förskolan med lekande barn och vuxna"

På Grindstugan möts barn och vuxna med respekt. Vi lyssnar in tar hänsyn och vägleder varandra på ett ödmjukt sätt. Vi respekterar och ser möjligheter i att vi är olika individer. Vi bekräftar varandra på sätt som gör att vi känner oss viktiga
Detta betyder att alla anställda på förskolan skall tänka på hur barn och vuxna bemöts och tilltalas.

På Grindstugans förskola är det inte tillåtet att sparkas, slåss, retas, knuffas, uteslutas, ha sönder andras saker eller hota. Ett Nej skall respekteras.

Grindstugan har leken som den pedagogisk inriktning vilket innebär att miljön skall vara utformad till att stimulera alla barns intressen och behov och vara uppbyggd så att den passar alla, och att pedagogerna agerar så att leken kan utvecklas och berikas hela tiden.

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Det åligger samtliga på förskolan att gemensamt ta ansvar för att arbeta med detta, det skall genomsyra den vardagliga verksamheten.

- Skolverkverkets allmänna råd
Kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.
Ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.
Det innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för förhindra att kränkningar upprepas.

- Skollagen
Enligt skollagen får huvudmannen eller personalen inte utsätta ett barn eller elev för kränkande behandling.

- Diskrimineringslagen
Enligt diskrimineringslagen får den som bedriver verksamhet inte diskriminera något barn eller elev som söker till eller deltar i verksamheten.

- Bestämmelser i läroplanen för förskolan
Enligt läroplanen för förskolan ska inget barn i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.

- Innebörden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
Diskriminering är när förskolan på osakliga grunder behandlar ett barn sämre än andra barn och missgynnandet har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder.


Trakasserier är uppträdande som kränker ett barns värdighet och som har samband med; kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder.
Kränkande behandling; är uppträdande som kränker ett barns värdighet, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Det kan vara att retas, knuffas, mobba, frysa ut någon eller rycka någon i håret

- Det främjandet arbetet
Syftar till att skapa en trygg förskolemiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Omfattar diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, samt riktas mot alla och bedrivs kontinuerligt och utan förekommen anledning.

Så här gör vi på Grindstugan/nuläge
Vi säger hej till alla på förskolan och vi ger varandra tid till att utrycka och reflektera på t.ex. samlingen. Vi har en god ton/förståelse genom att bemöta barn och vuxnas behov. Vi tar vara på varandras olikheter/likheter och lär av varandra i ex traditioner. I rollekar uppmuntrar vi till olika familjekonstellationer som att det går bra att vara 2 mammor. Vi använder oss av FIRO som är en grupputvecklingsteori. Miljön utformas utifrån barnens behov samt att rutiner skapar trygghet. Miljö skapas genom observationer av vad/vilken lek/aktivet ska som skall erbjudas
Vi samtalar på avdelningsmöten, personalmöten och planeringsdagar, samt går utbildningar som främjar grupp och individutveckling.

- Det förebyggande arbetet
Syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar sådant som i en kartläggning av verksamheten identifierats som risker.

Kartläggning på Grindstugan:
Pedagoger gör sig observanta var någonstans på förskolan som risker för diskrimenering trakasserier eller kränkande behandling kan uppstå genom att vara närvarande pedagoger hela dagen. Det kan vara i rutinsituationer så som av-och påklädning i hallen, toalettbesök, matsituationen, fria eller styrda aktiviteter, samling, inne på förskolan i olika miljöer, lekvrår, ateljé eller utomhus vid gungställningar i buskarna osv.

Pedagoger arbetar aktivt med att placera sig och vara delaktiga i all verksamhet för att minimera risker.
Vi har kontinuerliga samtal tillsammans med föräldrar, personal och barn.
Barnen blir delaktiga genom samtal, intervjuer, bilder, lek.
Värmdökommuns kundenkät, Grindstugans personalenkät

- Det åtgärdande arbetet
Kräver goda rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Ska påbörjas genast när det kommit signaler om att ett barn eller en vuxen känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Det innebär att verksamheten måste vidta åtgärder som dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

Så här gör vi på Grindstugan
Återkommande/akuta samtal/möten (avdelningsmöten, personalmöten, pedagogmötet, föräldramöten, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal)


Ständigt fysiskt närvarande pedagoger i verksamheten, lyhördhet
Vid signal; prata med berörda - pedagog, vuxen, barn, samt delge förskolechefen. Facket/Styrelsen. Dokumentera på en signalmall.
Uppföljning i form av observation, samtal, dokumentation inom en bestämd tidpunkt.