Systematiskt kvalitetsarbete

Grindstugans värdegrund:
På Grindstugan möts barn och vuxna på ett respektfullt sätt. Vi lyssnar in tar hänsyn och vägleder varandra på ett ödmjukt sätt. Vi respekterar och ser möjligheter i att vi är olika individer. Vi bekräftar varandra på ett sätt som gör att vi känner oss viktiga.

 

Leken är en av hörnstenarna i vår verksamhet så ett av våra utvecklingsmål för det här läsåret är att utveckla och stimulera leken.
Att dokumentera verksamheten ur ett lärande perspektiv är ett annat utvecklingsmål som vi jobbar med under detta läsår.

Alla avdelningar har skrivit en arbetsplan med beskrivning av verksamheten utifrån läroplanens mål.

 

Pedagogerna utvärderar verksamheten under läsårets gång. Metoder för utvärdering är frågeställningar som berör hur blev det, varför, kunde vi gjort annorlunda samt hur går vi vidare? Den utvärderingen dokumenteras i form av minnesanteckningar och sker på avdelningsmöten. Den pedagogiska verksamheten dokumenteras i form av bilder intervjuer, samtal mellan barn och pedagog utifrån olika frågeställningar där pedagoger vill få en uppfattning om det lett till en utveckling och ett lärande hos barnen.

 

Pedagoger har kontinuerligt individuella utvecklingssamtal med föräldrar där föräldrar får information kring barnets utveckling och lärande samt intressen som stimuleras på förskolan.I det forumet finns det möjligheter för föräldrar att lämna synpunkter kring verksamheten samt barnets utveckling och lärande. Föräldrar och pedagog skriver en utvecklingsplan för barnet som ligger till grund för innehållet i verksamheten och som sedan följs upp och utvärderas i nästa individuella utvecklingssamtal.


Vid läsårets slut så utvärderas hela arbetsplanen för avdelningen tillsammans med berörda pedagoger. Vi använder oss av minnesanteckningar som finns ifrån de tidigare kontinuerliga utvärderingar. Resultatet används för nästa läsårs planering. Hur kan vi utveckla vår verksamhet och vad bör vi utveckla.

 

Verksamhetsplanens mål som ligger till grund för att utveckla Grindstugans förskola dokumenteras och följs upp på samma sätt. Pedagoger och förskolechef diskuterar på personalmöten hur vi ligger till, vad vi behöver jobba vidare med och varför är det som det är.
Förskolechef har kontinuerliga medarbetarsamtal som dokumenteras av förskolchefen och följs upp vid kommande samtal.
Reflektioner dokumenteras i form av minnesanteckningar. Det ligger på förskolechefens ansvar att det sker en förändring som leder till utveckling. Verksamhetsplanen utvärderas vid läsårets slut och resultatet används till vad i verksamheten som bör utvecklas kommande läsår.

 

Föräldrar deltar i en enkätundersökning som Värmdö Kommun genomför årligen där föräldrar får svara på hur de upplever verksamheten på förskolan. Frågor ställs också om det finns förtroende för ledningen på förskolan. Resultaten av undersökningen tar förskolechefen med sig till nästa läsårs verksamhetsplan. Vad behöver vi utveckla eller tydliggöra?

 

Grindstugans styrelse genomför en personalenkät under vårterminen som de använder när de planerar för vilka frågor som styrelsen ska utveckla och stimulera när det gäller arbetsmiljön.

 

Vårt systematiska kvalitetsarbete bygger på denna helhet.Det är förskolechefens ansvar att det arbetas med systematiskt kvalitetsarbete på Grindstugans förskola.